divendres, 9 de gener de 2015

Canvi de pàgina web oficial del centre - Cambio de página web - We change the web page


El CEIP Vil·la Romana comunica a la seua Comunitat Escolar que d'ara endavant la pàgina web del centre per a comunicats oficials amb les famílies serà: http://mestreacasa.gva.es/web/vil.laromana.
 ***
 El CEIP Vil·la Romana cominica a su Comunidad Escolar que de ahora en adelante la página web del centro para los comunicados oficiales con las familias será: http://mestreacasa.gva.es/web/vil.laromana.

***
 The CEIP Vil·la Romana informs that from now on the web page used for the official communication with the families is going to be: http://mestreacasa.gva.es/web/vil.laromana.

dimecres, 17 de desembre de 2014

Nou procediment d'arreplegada gener 2015 - Nuevo procedimiento de recogida enero 2015

Estimades famílies

Us  informem  del  nou  procediment  que es ficarà en marxa a partir del 7 de gener del 2015 per  a  l ́arreplegada  de  l ́alumnat de Primària en les hores de les eixides (12:30 i 16:30 en període Octubre-­Maig i 13:00 en mesos de Setembre i Juny). El nou procediment implica els següents canvis que hem de conèixer i respectar:
­


En primer lloc,  les  fileres  dels  alumnes  ja  no  es  formaran  a  partir  de  les  columnes  on  es  fan ara;  amb el nou procediment es  faran de forma  perpendicular  a  la  paret  de  l ́edifici  principal  (mireu  el dibuix a la circular repartida).  La  disposició  de  les  fileres  es  farà  en  funció  de  l ́ubicació  de  les  classes en l ́interior i estarà assenyalada amb cartells en la paret a la vista de tots. 

­A  les  hores  de  les  entrades  els  alumnes  entraran  a  soles  a  formar  files.  A  les  hores  d ́arreplegada  els  familiars  responsables accediran  al  pati  fins  a  l ́altura  de  la  paret  del  gimnàs  (mireu  el dibuix a la circular repartida).  Les  files  arribaran  fins  a  eixa  altura  i  ahi  els  mestres repartiran els alumnes. 

Amb  aquest  nou  procediment  evitarem  la  masificació  a  la  porta.  És  important  que  només  arreplegueu  l ́alumne  abandoneu  el  recinte escolar per  a  facilitar  el  desallotjament  el  més  fluid  possible  dins del  menor  temps possible.  Recordeu  que  el conserge ha de tancar per a continuar amb les seues tasques. Respectem el seu horari de treball, per favor.

Si el  procediment  no  surt  efecte  i  veiem  que  no  es  respecten  les  mínimes  normes  establertes,  haurem de tornar  al procediment anterior.
Us demanem que sigau respectuosos i donem el millor exemple als nostres alumnes. Gràcies de bestreta!

Salutacions, 
La Direcció del Centre


***


Estimadas familias:

Os informamos que va a haber un nuevo procedimiento que se va a poner en marcha el 7 de enero del 2015 para recoger al alumnado de Primaria a las horas de salida (12:30 y 16:30 en período Octubre­-Mayo y 13:00 en los  meses de Septiembre y Junio). El nuevo procedimiento implica los siguientes cambios que tenemos que conocer y respetar:
­


En primer lugar, las filas de los alumnos a la hora de entrar ya no se harán en las columnas donde se hacen ahora, con el nuevo procedimiento se harán de forma perpendiculara la pared del edificio principal (mirad el dibujo en la circular repartida). La disposición de las filas se hace en función de la ubicación de las clases en el interior y estára señalada con carteles en la pared a la vista de todos.

A las horas de las entradas los alumnos entrarán solos a formar filas. En las horas de recogida los familiares responsables entrarán al patio hasta la altura de la pared del gimnasio (mirad el dibujo en la circular repartida). Las filas llegarán hasta esa altura y ahí los maestros repartirán a los alumnos.

­Con este nuevo procedimiento evitaremos la masificación en la puerta. Es importante que nada más recogáis al alumno abandenéis el recinto escolar para facilitar el desalojo más fluido posible dentro del menor tiempo posible. Recordad que el conserje tiene que cerrar para continuar con sus tareas. Respetemos su horario de trabajo, por favor.


Si este procedimiento no tiene efecto y vemos que no se respetan las normas establecidas, tendremos que volver al procedimiento anterior. Os pedimos que seáis respetuosos y demos el mejor ejemplo a nuestro alumnos. ¡Gracias de antemano!

Saludos, 
La Dirección del Centre

divendres, 12 de desembre de 2014

CONSULTA del 19 de desembre - CONSULTA del 19 de diciembre

INFORMACIÓ PER ALS REPRESENTANTS LEGALS DE L’ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE

El plurilingüisme a la Comunitat Valenciana es desenrotlla a partir dels programes plurilingües, que actualment estan en procés d’implantació en substitució dels programes anteriors d’educació bilingüe (programa d’ensenyament en valencià, programa d’immersió lingüística i programa d’incorporació progressiva).
Un programa plurilingüe és un programa lingüístic que es caracteritza per l’ensenyança de continguts curriculars en valencià, en castellà i en anglés, i que pot incorporar a més altres llengües estrangeres.
Hi ha dos programes plurilingües:
a) El Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV) és el programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyança el valencià.
b) El Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC) és el programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyança el castellà.
En els dos programes, s’entén per llengua base la llengua cooficial, valencià o castellà, en què s’impartirà la majoria d’assignatures del programa plurilingüe. Els dos tenen com a objectiu assegurar, en acabar l’educació bàsica, l’adquisició per part de l’alumnat d’una competència lingüística igual en valencià i en castellà, així com el domini funcional de la llengua anglesa.
Els dos programes plurilingües es caracteritzen per l’ensenyança, en tots els nivells, de continguts curriculars d’assignatures no lingüístiques en valencià, en castellà i en anglés.
Un dels criteris perquè la Consellería d’Educació, Cultura i Esport determine la llengua base o llengües base dels centres docents públics és una consulta sobre la preferència del programa que s’haurà de realitzar en cada centre als representants legals de l’alumnat matriculat. En el cas que tant el pare com la mare tinguen la representació de l’alumne conjuntament, els dos podran exercir el seu dret a participar en la consulta.
Per este motiu, se’ls informa que podran participar en la consulta que es realitzarà el pròxim dia 19 de desembre de 2014, per a poder
expressar la seua preferència per un programa plurilingüe o l’altre. La consulta es farà de manera telemàtica a través de la web següent:
‹https://opina.edu.gva.es/>.

L’usuari i la contrasenya d’accés podran sol·licitar-los abans del dia 19 de desembre en el centre docent públic d’Educació Infantil i Primària on es trobe matriculat el seu fill/a. Per a això, hauran de presentar en el centre el model de sol·licitud d’accés a la web de la consulta, disponible en:‹http://www.cece.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm›. Per a poder sol·licitar aquestes dades, el dia 15 de desembre de 2014, la direcció del centre publicarà en els taulers d’anuncis del centre el cens provisional de representants legals de l’alumnat matriculat en el centre per a la seua consulta, i perquè les persones interessades puguen efectuar reclamacions al cens en les 48 hores següents a la seua publicació. Una vegada conclòs el termini de reclamacions, el dia 18 de desembre de 2014, la direcció del centre publicarà en els taulers d’anuncis el cens definitiu de representants legals de l’alumnat matriculat.
El text sancer de la resolució la teniu disponible en:
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf
***

INFORMACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO MATRICULADO EN EL CENTRO

El plurilingüismo en la Comunitat Valenciana se desarrolla a partir de los programas plurilingües, que actualmente están en proceso de implantación en sustitución de los anteriores programas de educación bilingüe (programa de enseñanza en valenciano, programa de inmersión lingüística y programa de incorporación progresiva).
Un programa plurilingüe es un programa lingüístico que se caracteriza por la enseñanza de contenidos curriculares en valenciano, en castellano y en inglés, y que puede incorporar además otras lenguas extranjeras.
Existen dos programas plurilingües:
a) El Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano (PPEV) es el programa plurilingüe que tiene como lengua base para la enseñanza el valenciano.
b) El Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano (PPEC) es el programa plurilingüe que tiene como lengua base para la enseñanza el casstellano.
En ambos programas, se entiende por lengua base la lengua cooficial,valenciano o castellano, en la que se impartirá la mayoría de asignaturas del programa plurilingüe. Ambos tienen como objetivo asegurar, al finalizar la educación básica, la adquisición por parte del alumnado de una competencia lingüística igual en valenciano y en castellano, así como el dominio funcional de la lengua inglesa.
Los dos programas plurilingües se caracterizan por la enseñanza, en todos los niveles, de contenidos curriculares de asignaturas no lingüísticas en valenciano, en castellano y en inglés.
Uno de los criterios para que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte determine la lengua base o lenguas base de los centros docentes públicos es una consulta sobre la preferencia del programa que se deberá realizar en cada centro a los representantes legales del alumnado matriculado. En el caso de que tanto el padre como la madre ostenten la representación del alumno conjuntamente, ambos podrán ejercer su derecho a participar en la consulta.
Por este motivo, se les informa que podrán participar en la consulta que se realizará el próximo día 19 de diciembre de 2014, para poder expresar su preferencia por un programa plurilingüe u otro. La consulta se realizará de forma telemática a través de la siguiente web:
https://opina.edu.gva.es/>.
El usuario y la contraseña de acceso podrán solicitarlos antes del día 19 de diciembre en el centro docente público de educación infantil y primaria donde se encuentre matriculado su hijo/a. Para ello, habrán de presentar en el centro el modelo de solicitud de acceso a la web de la consulta, disponible en: http://www.cece.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm›. Para solicitar estos datos, El día 15 de diciembre de 2014, la dirección del centro publicará en los tablones de anuncios del centro el censo provisional de representantes legales del alumnado matriculado en el centro para su consulta, y para que las personas interesadas puedan efectuar reclamaciones a dicho censo en las 48 horas siguientes a su publicación. Una vez concluido el plazo de reclamaciones, el día 18 de diciembre de 2014, la dirección del centro publicará en los tablones de anuncios el censo definitivo de representantes legales del alumnado matriculado.
El texto completo de la resolución se puede consultar en: https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf

dijous, 11 de desembre de 2014

Informem: canvi al menu de hui - Informamos: cambio en el menú de hoy

Degut a un problema a la cuina, hui hem servit de segon plat pernill i formatge amb encisam i no pizza. Disculpeu les molésties.

Atte.
La direcció

***

Debido a un problema en la cocina, hoy hemos servido de segundo plato jamón y queso con ensalada y no pizza. Disculpad las molestias.

Atte.
La dirección

dimecres, 19 de novembre de 2014

Visita institucionalCon sabeu, enguany tenim dos alumnes polacs fent les pràctiques al nostre centre. Aço està beneficiant enormement als nostres alumnes perquè davant el desconeixement total de la nostra llengua els alumnes s'han d'esforçar per parlar en anglès amb ells en tots moments.

Ahir, 18 de novembre, vam rebre la visita del rector, vicerector i el encarregat dels programes europeus de la Universitat de Krosno, Polonia, que han vingut a avaluar als seus alumnes i a afizançar llaços amb nosaltres. Vistos els avantatges observats, el centre continuarà, en la mesura de lo possible, tenint alumnes de pràctiques d'aquesta universitat. I pot ser en un futur próxim presentem algun projecte europeu amb ells!

***

Como sabéis, este año tenemos dos alumnos polacos haciendo las prácticas en nuestro centro. Esto está beneficiando enormemente a nuestro alumnos porque, al desconocer totalmente nuestra lengua, nuestros alumnos tienen que esforzarse en hablar inglés con ellos en todo momento.

Ayer, 18 de noviembre, recibimos la visita del rector, vicerector y coordinador de los programas europeos de la Universidad de Krosno, Polonia, que han venido a evaluar a sus alumnos y a afianzar lazos con nosotros. Vistas las ventajas observadas, el centro continuará, en la medida de lo posible, teniendo alumnos de prácticas de esta universidad. ¡Y puede ser que en un futuro próximo presentemos algún proyecto europeo con ellos!

dilluns, 17 de novembre de 2014

Halloween 2014

Si clickeu al següent enllaç podreu vore una selecció de les millors fotos d'aquesta vesprada. Enrecordeu-vos de que es necessita una contrasenya per a poder accedir a la pàgina, la qual podeu demanar-la a Secretaria dins del seu horari d'atenció o mitjançant l'agenda. 


***

Si accedeis al siguiente enlace podréis ver una selección de las mejores fotos de la tarde. Recordad que se necesita una contraseña para poder acceder a la página, que podéis pedir en Secretaria dentro del horario de atención o mediante la agenda.

divendres, 14 de novembre de 2014

Premis Extraordinaris al Rendiment académic al Vil·la Romana

Ens han comunicat que dos alumnes nostres de l'any passat han sigut galardonats amb el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic d'Educació Primària: PAOLA ESTEVE i JOSE GREGORIO RODRÍGUEZ. Nostra més sincera enhorabona!! Vos desitgem el mitjor en la nova etapa educativa on esteu ara. Enhorabona també a les famílies!


***

Nos han comunicado que dos alumnos nuestros del año pasado han sido galardonados con el Premio Extraordinario al Rendimiento Académico de Educación Primaria: PAOLA ESTEVE y JOSE GREGORIO RODRÍGUEZ. ¡¡Nuestra más sincera enhorabuena!! Os deseamos lo mejor en la nueva etapa educativa en la que estáis ahora. ¡Enhorabuena también a sus familias!

dilluns, 10 de novembre de 2014

Guanyador Concurs Cartell de la Biblioteca - Ganador Concurso Cartel de la Biblioteca

Els alumes de sisé han participat al concurs "Dissenya el cartell per a la nostra Biblioteca". Tots van realitzar uns cartells impressionants! Finalment la comissió de Biblioteca ha decidit que el guanyador és Walid Filali!! Enhorabona a tots!!!!!

***

Los alumnos de sexto han participado en el concuso "Diseña el cartel para nuestra Biblioteca". ¡Todos realizaron unos carteles impresionantes! ¡¡Finalmente la comisión de Biblioteca ha decidido que el ganador es Walid Filali!! ¡¡¡¡¡Enhorabuena a todos!!!!!dijous, 30 d’octubre de 2014

Halloween 2014

Demà 31 d'octubre celebrem Halloween a l'escola! Començarem amb un esmorçar terrorífic fet a casa i acabarem amb una desfilada on lluirem les disfresses realitzades a l'escola. Pujarem les fotos próximament, per a les quals tenim la col·laboració de l'AMPA. Happy Halloween!

***

¡Mañana 31 de octubre celebramos Halloween en la escuela! Comenzaremos con un almuerzo terrorífico hecho en casa y acabaremos con un desfile donde luciremos los disfraces realizados en el colegio. Subiremos las fotos próximamente, para las cuales tenemos la colaboración del AMPA. Happy Halloween!

dilluns, 20 d’octubre de 2014

Formació del professorat - Formación del profesorado


Amelia Granda

La mestra d'anglés del col·legi i Secretaria, Amelia Granda, ha sigut seleccionada per el Ministeri d'Educació per a ser una de les tres mestres espanyoles que assitixen al curs "Collaborative projects for the future classroom" a Bruselas els dies 20 i 21 d'octubre. Aquesta formació rebuda es traslladarà a la resta del Claustre en forma de seminari intern per a que puguem traure-li profit tots. Enhorabona Amelia! 

***

La mestra de inglés del colegio y Secretaria, Amelia Granda, ha sido seleccionada por el Ministerio de Educación para ser una de las tres maestras españolas que asisten al curso "Collaborative projects for the future classroom" en Bruselas, los días 20 y 21 de octubre. Esta formación recibida se trasladará al resto del Claustro en forma de seminario interno para que podamos sacarle provecho todos. ¡Enhorabuena Amelia!

dijous, 16 d’octubre de 2014

Díes Festius - Dias Festivos

Se'ns ha comunicat oficialment que els díes festius aprovats son el 10 d'octubre i el 18 i 20 de març.

***

Se nos ha comunicado oficialmente que los días festivos aprobados son el 10 de octubre y el 18 y 20 de marzo.

dilluns, 13 d’octubre de 2014

Alumnes de pràctiques de Polònia - Alumnos de prácticas de Polonia
El CEIP Vil·la Romana, sempre buscant oportunitats per a afavorir que els nostres alumnes utilitzen la llengua anglesa en contextos significatius i situacions reials, ha signat un conveni per a la formació d'alumnes de Magisteri en pràctiques de la Universitat de Krosno (Polònia).  Hui dilluns 13 d'octubre s'incorporen a la nostra plantilla durant dos mesos Karolina y Pawel. Benvinguts!!

***

El CEIP Vil·la Romana, siempre buscando oportunidades para favorecer que nuestros alumnos utilicen la lengua inglesa en contextos significativos y situaciones reales, ha firmado un convenio para la formación de alumnos de Magisterio en prácticas de la Universidad de Krosno (Polonia). Hoy lunes 13 de octubre se incorporan a nuestra plantilla durante dos meses Karolina y Pawel. ¡Bienvenidos!

Menú d'octubre - Menú de octubre

Link directe al menú d'octubre 2014

dijous, 9 d’octubre de 2014

Auxiliar de conversa 2014/2015 - Auxiliar de conversación 2014/2015Volem donar la benvinguda a Katie Allen, del Regne Unit, que és la nostra auxiliar de conversa pel present curs 2014-2015. El CEIP Vil·la Romana, compromés amb el seu Projecte Educatiu, continua participant en tota mena de convocatóries per enriquir la práctica diaria i afavorir un correcte aprenentatge dels alumnes. Esta volta podrem gaudir de tindre a una nadiva anglesa que recolçarà l'aprenentatge de la llengua anglesa. Benvinguda Katie!

***

Queremos dar la bienvenida a Katie Allen, del Reino Unido, nuestra auxiliar de conversación para el presente curso 2014-2015. El CEIP Vil·la Romana, comprometido con su Proyecto Educativo, continua participando en todo tipo de convocatorias que permitan enriquecer la práctica diaria y favorecer un correcto aprendizaje de los alumnos. Esta vez, podremos disfurtar de tener a una nativa inglésa que reforzará el aprendizaje de la lengua inglesa. ¡Bienvenida Katie!

dilluns, 6 d’octubre de 2014

Pont del 9 d'octubre - Puente del 9 de octubre

Informem a les famílies de que els dies 9 i 10 d'octubre no hi ha classe. Que tingau un bon pont!

***

Informamos a las familias de que los días 9 y 10 de octubre no hay clase. ¡Que tengáis un buen puente!

Ajudes de menjador - Ayudas de comedor

S'ha publicat al suro de secretaria el llistat definitiu d'ajudes de menjador, on es pot vore si el alumno és beneficiari o no. Qualsevol dubte es pot preguntar dins de l'horari d'atenció de l'equip directiu.

***

Se ha publicado en el corcho de secretaria el listado definitivo de ayudas de comedor, donde se puede ver si el alumno es beneficiario o no. Cualquier duda se puede preguntar dentro del horario de atención del equipo directivo.

divendres, 26 de setembre de 2014

Llistats d'alumnes admesos al menjador 2014 - Listados de alumnos admitidos en el comedor 2014

Al següent link trobareu les llistats d'alumnes admesos al menjador d'octubre a maig del curs 2014-2015. Recordem que totes les famílies que no estiguen al dia amb els pagos del menjador no podran gaudir d'aquest servei.


***

En el siguiente link encontraréis los listados de alumnos admitidos al comedor de octubre a mayo del curso 2014-2015. Recordamos que todas las familias que no estén al día con los pagos del comedor no podrás disfrutar de este servicio.

dijous, 25 de setembre de 2014

Dilluns 29 de setembre - Lunes 29 de septiembre - Monday 29th of September

Vos recordem que el proper dilluns 29 de setembre no hi haurà classe per festa local.

***

Os recordamos que el próximo lunes 29 de septiembre no habrá clase por fiesta local.

***

We remind you that on September the 29th there won't be lessons because of a local holiday.

dimarts, 16 de setembre de 2014

Puntuacions Beques de Menjador - Puntuaciones Becas de Comedor

Estimades families:

Ha sigut publicada la puntuació obtinguda per a les beques de menjador. La trobareu als suros de Secretaria. L'horari per a presentar reclamacions serà: dimecres de 9:00 a 9:45 i dimarts i dimecres de 13:00 a 13:45. El termini per a presentar reclamacions és fins al 26 de setembre.

Atte.

L'equip directiu

***

Estimadas familias:

Ha sido publicada la puntuación obtenida para las becas de comedor. La encontraréis en los corchos de Secretaria. El horario para presentar reclamaciones será: miércoles de 9:00 a 9:45 y martes y miércoles de13:00 a 13:45. El plazo para presentar reclamaciones es hasta el 26 de septiembre.

Atte.

El equipo directivo

dimecres, 10 de setembre de 2014

Mesures a prendre els dies de més calor

MEDIDAS A ADOPTAR LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE EN PREVISIÓN DE ALTAS TEMPERATURAS


En el patio
       Evitar la exposición directa al sol.
       PERMANCER A LA SOMBRA EN EL PATIO Y SIN ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA  
       Mojar ligera y frecuentemente con un spray la cara y la ropa de los niños.


Dentro de clase:
       Cerrar las persianas cuando el sol incida de forma directa sobre la ventana.
       Permitir que los niños beban agua frecuentemente. Si se les acaba que vuelvan a llenar la botella en la fuente.

En Educación Física:
    Realizar la clase dentro del gimnasio y con actividad física suave.


En cualquier espacio del colegio, poner especial atención a síntomas como excesivo acaloramiento, cansancio y signos de deshidratación.

El CEIP Vil·la Romana es Solidario

Queremos felicitar a nuestros amigos y amigas de Corporación Retoños por el reconocimiento en la persona de su fundador, Omar García, a todo el trabajo que incansablemente realizan junto a él en la defensa de los derechos humanos. Omar ha sido nominado este año al Premio Nacional a la Defensa de los DDHH en Colombia concedido por la Comunidad Internacional, la Embajada de Suecia, la Unión Europea y la ONG Diakonia.

¡Felicidades a Omar y a todos por hacer un mundo mejor!


Inici de curs - Inicio de curso

Hui, amb la reunió d'inici de curs, hem donat la benvinguda a tots els membres de la nostra comunitat educativa. Vos desitgen que tingau un bon curs!

***

Hoy, con la reunión de inicio de curso, hemos dado la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad educativa. ¡Os deseamos que tengáis un buen curso!

dimecres, 23 de juliol de 2014

Llibres de Text 2014/2015 - Libros de Texto 2014/2015

Al següent link podeu obtindre el llistat complet de llibres de text per al proper curs 2014/2015.


***

En el siguiente link podéis obtener el listado completo de libros de texto para el próximo curso 2014/2015.

dijous, 17 de juliol de 2014

El CEIP Vil·la Romana, membre de l'Aliança d'Asociacions - El CEIP Vil·la Romana, miembro de la Alianza de Asociaciones

Ayer 16 de julio celebramos en en el IES La Creueta de Onil una reunión muy especial la primera reunión que da forma a la futura "Alianza de Asociaciones". Esta asociación formada por coordinadores Comenius 2013-2015 nace a partir de una idea que surgió en el encuentro organizado por el OAPEE el pasado octubre del 2013 en Madrid.

Al ser la última generación de proyectos Comenius, queremos celebrar lo que este proyecto ha aportado a nuestros centros. El CEIP Vil·la Romana, aunque joven en estos proyectos, participa activamente en la Asociación. Os iremos informando próximamente de los avances que se hagan en el blog Comenius.

Ayer, en Onil, se encendió la mecha de esta llama olímpica que irá moviéndose de centro en centro y de reunión en unión hasta la gran celebración-homenaje. Este proyecto que nace a partir de la cooperación entre centros de la Comunitat Valenciana y Murcia, y que está basado en la innovación y la creatividad, aportará muchos beneficios a todos.

Os dejamos una foto de las personas que participamos en la reunión.


dilluns, 7 de juliol de 2014

Incorporació progresiva 3 anys 2014-2015 - Incorporación progresiva 3 años 2014-2015

Recordeu: EIXIDA a les 13:00.

EL PRIMER DIA DE MENJADOR PER ALS ALUMNES DE 3 ANYS ÉS EL DIMECRES 10.

***

Recordad: SALIDA a las 13:00.

EL PRIMER DÍA DE COMEDOR PARA LOS ALUMNOS DE TRES AÑOS ES EL MIÉRCOLES 10.

***

Remember: LESSONS FINISH at 13:00.

THE FIRST DAY WE OFFER THE CANTEEN SERVICE FOR THE 3 YEARS OLD PUPILS IS WEDNESDAY THE 10TH.dimarts, 1 de juliol de 2014

El CEIP Vil·la Romana és solidari - El CEIP Vil·la Romana es solidario

 El passat 30 de juny es va fer l'ingrés a la Corporació Retoños dels diners arreplegats durant la setmana cultural. Moltes gràcies a tots!!

***

El pasado 30 de junio es hizo el ingreso a la Corporación Retoños del dinero recogido durante la semana cultural. ¡¡Muchas gracias a todos!!


dilluns, 30 de juny de 2014

De Jornades de Coordinació a Conselleria

El passat dimecres 25 de juny ens varen reunir a Conselleria els mestres responsables del programa experimental del nostre centre amb els mestres dels altres cinc centres de la Comunitat Valenciana que tambe impartixen aquest programa, per a intercambiar idees, problemes i solucions. D'aquesta manera intentem enriquir-nos de les experiències de tots i així donar sempre una atenció de qualitat als nostres alumnes. Vos deixem una foto amb alguns dels mestres participants.

***

El pasado miércoles 25 de junio nos reunimos en Consellería los maestros responsables del programa experimental de nuestro centro con los maestros de los otros cinco centros de la Comunitat Valenciana que también imparten este programa, para intercambiar ideas, problemas y soluciones. De esta manera, intentamos enriquecernos de las experiencias de todos y dar siempre una atención de calidad a nuestros alumnos. Os dejamos una foto con algunos de los maestros participantes.
divendres, 20 de juny de 2014

Beques de menjador curs 2014-2015 - Becas de comedor curso 2014-2015

Per a descarregar la convocatoria i la sol·licitud (no es donaran sol·licituds al centre):


Si el centre ja té els DNI dels pares i de l'alumne de les beques de l'any passat no cal que les porteu una altra volta, al igual que el llibre de familia (si no ha caducat en aquest temps) i els certificats de discapacitat ja presentats, si continuen vigents.

L'horari de entrega a la secretaria del centre serà el següent:

Dilluns 23
Dimarts 24
Dimecres 25
Dijous 26
Divendres 27
9:00-10:00
13:00-14:00

9:00-10:00
13:00-14:00
Dilluns 30
Dimarts 1
Dimecres 2
Dijous 3
Divendres 4
9:00-10:00
13:00-14:00
9:00-10:00
13:00-14:00
9:00 – 10:00


Atentament, l'equip directiu

Para descargar la convocatoria y la solicitud (no se darán dolicitudes en el centro):


Si el centro ya tiene los DNI de los padres y del alumno de las becas del curso pasado no hace falta que se traiga otra vez, al igual que el libro de familia numerosa (si no ha caducado en este tiempo) así como los certificados de discapacidad ya presentados, si continuan vigentes.

El horario de entrega en la secretaria del centro será el siguiente

´Lunes 23
'Martes 24
'Miércoles 25
'Jueves 26
'Viernes 27
9:00-10:00
13:00-14:00

9:00-10:00
13:00-14:00
'Lunes 30
'Martes 1
'Miércoles 2
'Jueves 3
'Viernes 4
9:00-10:00
13:00-14:00
9:00-10:00
13:00-14:00
9:00 – 10:00

Atentamente, el equipo directivo

dijous, 19 de juny de 2014

Agraiments Corporació Retoños - Agradecimientos Corporación Retoños


Revista Comenius Tercer Trimestre

Alumnes de sisé

Estimats pares de sisé:
Estimados padres de sexto:
Con motiu del tancament de l'escolarització dels vostres fills en l'etapa de primària, el centre vos ha de fer arribar una documentació que haureu de guardar a casa i altra que haureu de portar al centre on estaran escolaritzats el proper curs. Aquesta documentació es donarà a soles al pare o mare/tutor legar del alumne, o a la persona major d'edat degudament autoritzada, els quals hauran de signar l'arreplegada. El dia i hora d'arreplegada és el dilluns 23 de juny de 13:00 a 14:00. Si és imposible arreplegar-los en aquesta hora, es prega que vos fiqueu en contacte amb Amelia.
Con motivo del cierre de la escolarización de vuestros hijos en la etapa de primaria, el centro os tiene que hacer llegar una documentación que tendrés que guardar en casa y otra que tendréis que llevar al centro donde estarán escolarizados este curso próximo. Esta documentación se dará solo al padre o madre/tutor legal del alumno, o a la persona mayor de edad debidamente autorizada, los cuales tendrán que firmar la recogida. El día y la hora de recogida es el lunes 23 de junio de 13:00 a 14:00. Si es imposible recogerlos en esta hora, se ruega que os pongáis en contacto con Amelia.
Atentament, l'equip directiu

Atentamente, el equipo directivo

dimecres, 11 de juny de 2014

Matriculació 2014 - Matrícula 2014

PERIODE DE MATRICULACIÓ: DEL 12 AL 24 DE JUNY
(HEU DE PORTAR L’INFORME MÉDIC)
DIJOUS 12
DIVENDRES 13
13:00-13:30


9:00-9:30
DILLUNS 16
DIMARTS 17
DIMECRES 18
DIJOUS 19
DIVENDRES 20
9:00-9:30
9:00-9:30

13:00-13:30

9:00-9:30
13:00-13:30
DILLUNS 23
DIMARTS 24
9:00-10:00

13:00-14:00

***

PERIODO DE MATRICULACIÓN: DEL 12 AL 24 DE JUNIO
(TENÉIS QUE TRAER EL INFORME MÉDICO)
JUEVES   12
VIERNES 13
13:00-13:30


9:00-9:30
LUNES 16
MARTES 17
MIÉRCOLES18
JUEVES 19
VIERNES 20
9:00-9:30
9:00-9:30

13:00-13:30

9:00-9:30
13:00-13:30
LUNES 23
MARTES 24
9:00-10:00

13:00-14:00
dimecres, 4 de juny de 2014

Beques de llibres - Becas de libros

PER MOTIUS ALIENS AL CENTRE, EL DIJOUS 5 DE JUNY NO REPARTIREM BEQUES DE LLIBRES. ES REPARTIRÀ EL DIVENDRES 6 DE JUNY DE 9:00 A 9:30 I DE 13:00 A 13:30.

DISCULPEU LES MOLÉSTIES

***

POR MOTIVOS AJENOS AL CENTRO, EL JUEVES 5 DE JUNIO NO REPARTIREMOS BECAS DE LIBROS. SE REPARTIRÁN EL VIERNES 6 DE JUNIO DE 9:00 A 9:30 Y DE 13:00 A 13:30.

DISCULPAD LAS MOLESTIAS

divendres, 2 de maig de 2014

Tenim un campió a l'escola! - ¡Tenemos un campeón en la escuela!Per segon any consecutiu, Daniel Rodríguez, de quart de primària, ha guanyat el campeonat regional Aloha Mental Arithmetic. Ha sigut el primer classificat del nivell 3 de Kids. Felicitats!!!

***

Por segundo año consecutivo, Daniel Rodríguez, de cuarto de primaria, ha ganado el campeonato regional Aloha Mental Arithmetic. Ha sido el primer clasificado del nivel 3 de Kids. ¡Enhorabuena!

dimarts, 29 d’abril de 2014

Pont de maig - Puente de mayo

Recordem que aquesta setmana termina dema dimecres. No hi haurà classe ni el dijous 1 de maig ni el divendres 2 de maig. Feliç pont!

***

Recordamos que esta semana termina mañana miércoles. No habrá clase ni el jueves 1 de mayo ni el viernes 2 de mayo. ¡Feliz puente!

***

We remind you that this week ends tomorrow. There won't be lessons on Thursday the 1st of May nor on Friday the 2nd of May. Enjoy the holidays!

Campament d'Estiu en Anglés - Campamento de Verano en Inglés

Vos fiquem aquesta informació per si la considereu interessant.

***

Os publicamos esta información por si la consideráis interesante.

Fira del llibre - Feria del libro

Recordeu que hui esten a la sala multiusos els representatns de la llibreria The Learning Bus per a poder comprar un llibre i celebrar el dia del llibre. Horari aproximat: de 12:45 a 13:30, de 15 a 15:30 i de 16:30 a 17:00.

***

Recordad que hoy están en la sala multiusos los representantes de la librería The Learning Bus para poder comprar un libro y celebrar el día del libro. Horario aproximado: de 12:45 a 13:30, de 15 a 15:30 y de 16:30 a 17:00.

dijous, 3 d’abril de 2014

MOLT IMPORTANT (ADMISSIÓ) - MUY IMPORTANTE (ADMISIÓN)

El model de sol·licitud d’admissió ha canviat. S’ha de presentar el model publicat a la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014 (pag. 7633). En cumpliment de la llei, no s’arreplegarà cap sol·licitud que es presente amb qualsevol altre model anterior. Recordeu que s’han de portar tres còpies. Moltes gràcies.

El link per a poder descarregar la sol·licitud és: http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2838.pdf

L’Equip Directiu

***

El modelo de solicitud de admisión ha cambiado. Se tiene que presentar el modelo publicado en la RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2014 (pág. 7633). En cumplimiento de la ley, no se recogerá ninguna solicitud que se presente con cualquier otro modelo anterior. Recordad que se tienen que presentar tres copias. Muchas gracias.

El link para poder descargar la solicitud es: http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2838.pdf 

El Equipo Directivo

Horari d'arreplegada de sol·licituds d'admissió - Horario de recogida de solicituds de admisión

DÍES I HORES:
 - Dilluns 7(Inici del termini de presentació): De 9 a 10
- Dimarts 8: De 12:45 a 13:30
- Dimecres 9: De 9 a 10 i de 15 a 16
- Dijous 10: No s’arrepleguen sol·licituds
- Divendres 11: De 13 a 13:30
- Dilluns 14 (Fi del termini de presentació):De 9 a 10

 Lloc: l'arreplegada serà en Secretaria o en la sala d'audiovisuals del costat.

Recordeu:
 - LES SOL·LICITUDS HAN DE SER LES OFICIALS I S'ENTREGUEN AL CENTRE DE PRIMERA OPCIÓ
- S’HA DE PORTAR ORIGINAL Y COPIA DELS DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

***

DÍAS Y HORAS:
- Lunes 7 (inicio del plazo de presentación): de 9 a 10.
- Martes 8: de 12:45 a 13:30
- Miércoles 9: De 9 a 10 y de 15 a 16
- Jueves 10: no se recogen solicitudes
- Viernes 11: de 13 a 13:30
- Lunes 14 (Fin del plazo de presentación): de 9 a 10

Lugar: la recogida será en Secretariá o en la sala de audiovisuales que está al lado.

Recordad:
- LAS SOLICITUDES TIENEN QUE SER LAS OFICIALES Y SE ENTREGAN EN EL CENTRO DE PRIMERA OPCIÓN
- SE TIENE QUE TRAER EL ORIGINAL Y LA FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD

Calendari per al procés d'admissio - Calendario del proceso de admisión

ADMISSIÓ D’ALUMNES ORDINARIA PER AL CURS 2014/2015:

- Publicació d’arees d’influència i limítrofes: 1 d’abril.
- Publicació de vacants: 4 d’abril.
- Presentació de solicituts: del 7 al 14 d’abril.
- Publicació llista provisional d’admessos: 2 de juny.
- Termini presentació reclamacions a la llista provisional: del 2 al 5 de juny.
- Publicació llista definitiva d’admessos: 9 de juny.

 ***

ADMISIÓN DE ALUMNOS ORDINARIA PARA EL CURSO 2014/2015

- Publicación de las áreas de infuencia y limítrofes: 1 de abril.
- Publicación de las vacantes: 4 de abril.
- Presentación de solicitudes: del 7 al 14 de abril.
- Publicación lista provisional de admintidos: 2 de junio.
- Plazo presentación de reclamaciones a la lista provisional: del 2 al 5 de junio.
- Publicación lista definitiva de admitidos: 9 de junio.

dijous, 20 de març de 2014

Canvi de Modalitat Lingüística i Religió - Cambio de Modalidad Lingüística y Religión

Recordem que el 21 de març termina el termini de presentació de sol·licituds per al canvi de modalitat lingüística i de religió.

***

Recordamos que el 21 de marzo termina el plazo de presentació de solicitudes para el cambio de modalidad lingüística y de religión.

divendres, 14 de març de 2014

Falles 2014 - Fallas 2014Vos desitgem a tots i totes unes bones falles 2014!! Ens veiem el 20 de març.

***

¡¡Os desesamos a todos y todas unas felices fallas 2014!! Nos vemos el 20 de marzo.

Eixida al museu Antonia Mir - Salida al museo Antonia Mir

Els próxims dies 20 i 21 de març, els alumnes de tercer, quart, cinqué i sisé de primària visitaran el museu Antonia Mir, a Catarroja, com a activitat dins de Comenius, on estem estudiant a arties de la localitat i de la provincia, els seus estils artístics i les grans obres.

Recomanem que vegeu les págines web del museu d'Antonia Mir o la del museu de Sorolla, en Madrid, també des de casa. Ací teniu les direccions:

Museu d'Antonia Mir (Catarroja)
Museu de Joaquim Sorolla (Madrid)

***

Los próximos días 20 y 21 de marzo los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria visitarán el museo Antonia Mir, en Catarroja, como una de las actividades Comenius, donde estamos estudiando a artistas de la localidad y de la provincia, sus estilos artísticos y sus grandes obras.

Recomendamos que veáis las páginas webs del museo de Antonia Mir o la del museo de Sorolla, en Madrid, tambien desde casa. Aquí tenéis las direcciones:

Museo de Antonia Mir (Catarroja)
Museo de Joaquin Sorolla (Madrid)


dilluns, 3 de març de 2014

Beques per a la participació en una colonia de dos setmanes de duració

S'han publicat unes beques per als alumnes de cinqué i sisé per a la participació en una colonia per a l'aprenentatge de l'anglés de dos setmanes de duració.

Teniu ací tota l'informació.

***

Se han publicado unas becas para los alumnos de quinto y sexto para la participación enuna colonia para el aprendizaje del inglés de dos semanasde duración.

Tenéis aquí toda la información.

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ALUMNES 2014: DE 6é A SECUNDARIA

ALUMNES QUE PASEN A SECUNDÀRIA

    Periode de presentació de solicituds d'admissió per a estudiar en el IES Berenguer Dalmau (s'ha d'entregar en el centre de primària): des del 3 al 6 de març.

    Publicació de la llista provisional d'admessos: 7 de març (en el suro de l'escola).

    Periode de presentació d'alegacions a la llista provisional: 11 de març.

    Publicació de la llista definitiva d'admessos: 12 de març (als suros de l'escola i de l'institut).

    Canvi de modalidad lingüística: se presenta a l'institut des del 12 fins al 14 de març.

***


ALUMNOS QUE PASAN A SECUNDARIA

Periodo de presentación de solicitudes de admisión para estudiar en el en el IES Berenguer Dalmau (se tiene que entregar en el centro de primaria): desde el 3 al 6 de marzo.

Publicación de la lista provisional de admitidos: 7 de marzo (en el corcho de la escuela)

Periodo de presentación de alegaciones a la lista provisional: 11 de marzo.

Publicación de la lista definitiva de admitidos: 12 de marzo (en los corchos de la escuela y del instituto).

Cambio de modalidad lingüística: se presenta en el instituto desde el 12 hasta el 14 de marzo.