divendres, 12 de desembre de 2014

CONSULTA del 19 de desembre - CONSULTA del 19 de diciembre

INFORMACIÓ PER ALS REPRESENTANTS LEGALS DE L’ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE

El plurilingüisme a la Comunitat Valenciana es desenrotlla a partir dels programes plurilingües, que actualment estan en procés d’implantació en substitució dels programes anteriors d’educació bilingüe (programa d’ensenyament en valencià, programa d’immersió lingüística i programa d’incorporació progressiva).
Un programa plurilingüe és un programa lingüístic que es caracteritza per l’ensenyança de continguts curriculars en valencià, en castellà i en anglés, i que pot incorporar a més altres llengües estrangeres.
Hi ha dos programes plurilingües:
a) El Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV) és el programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyança el valencià.
b) El Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC) és el programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyança el castellà.
En els dos programes, s’entén per llengua base la llengua cooficial, valencià o castellà, en què s’impartirà la majoria d’assignatures del programa plurilingüe. Els dos tenen com a objectiu assegurar, en acabar l’educació bàsica, l’adquisició per part de l’alumnat d’una competència lingüística igual en valencià i en castellà, així com el domini funcional de la llengua anglesa.
Els dos programes plurilingües es caracteritzen per l’ensenyança, en tots els nivells, de continguts curriculars d’assignatures no lingüístiques en valencià, en castellà i en anglés.
Un dels criteris perquè la Consellería d’Educació, Cultura i Esport determine la llengua base o llengües base dels centres docents públics és una consulta sobre la preferència del programa que s’haurà de realitzar en cada centre als representants legals de l’alumnat matriculat. En el cas que tant el pare com la mare tinguen la representació de l’alumne conjuntament, els dos podran exercir el seu dret a participar en la consulta.
Per este motiu, se’ls informa que podran participar en la consulta que es realitzarà el pròxim dia 19 de desembre de 2014, per a poder
expressar la seua preferència per un programa plurilingüe o l’altre. La consulta es farà de manera telemàtica a través de la web següent:
‹https://opina.edu.gva.es/>.

L’usuari i la contrasenya d’accés podran sol·licitar-los abans del dia 19 de desembre en el centre docent públic d’Educació Infantil i Primària on es trobe matriculat el seu fill/a. Per a això, hauran de presentar en el centre el model de sol·licitud d’accés a la web de la consulta, disponible en:‹http://www.cece.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm›. Per a poder sol·licitar aquestes dades, el dia 15 de desembre de 2014, la direcció del centre publicarà en els taulers d’anuncis del centre el cens provisional de representants legals de l’alumnat matriculat en el centre per a la seua consulta, i perquè les persones interessades puguen efectuar reclamacions al cens en les 48 hores següents a la seua publicació. Una vegada conclòs el termini de reclamacions, el dia 18 de desembre de 2014, la direcció del centre publicarà en els taulers d’anuncis el cens definitiu de representants legals de l’alumnat matriculat.
El text sancer de la resolució la teniu disponible en:
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf
***

INFORMACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO MATRICULADO EN EL CENTRO

El plurilingüismo en la Comunitat Valenciana se desarrolla a partir de los programas plurilingües, que actualmente están en proceso de implantación en sustitución de los anteriores programas de educación bilingüe (programa de enseñanza en valenciano, programa de inmersión lingüística y programa de incorporación progresiva).
Un programa plurilingüe es un programa lingüístico que se caracteriza por la enseñanza de contenidos curriculares en valenciano, en castellano y en inglés, y que puede incorporar además otras lenguas extranjeras.
Existen dos programas plurilingües:
a) El Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano (PPEV) es el programa plurilingüe que tiene como lengua base para la enseñanza el valenciano.
b) El Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano (PPEC) es el programa plurilingüe que tiene como lengua base para la enseñanza el casstellano.
En ambos programas, se entiende por lengua base la lengua cooficial,valenciano o castellano, en la que se impartirá la mayoría de asignaturas del programa plurilingüe. Ambos tienen como objetivo asegurar, al finalizar la educación básica, la adquisición por parte del alumnado de una competencia lingüística igual en valenciano y en castellano, así como el dominio funcional de la lengua inglesa.
Los dos programas plurilingües se caracterizan por la enseñanza, en todos los niveles, de contenidos curriculares de asignaturas no lingüísticas en valenciano, en castellano y en inglés.
Uno de los criterios para que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte determine la lengua base o lenguas base de los centros docentes públicos es una consulta sobre la preferencia del programa que se deberá realizar en cada centro a los representantes legales del alumnado matriculado. En el caso de que tanto el padre como la madre ostenten la representación del alumno conjuntamente, ambos podrán ejercer su derecho a participar en la consulta.
Por este motivo, se les informa que podrán participar en la consulta que se realizará el próximo día 19 de diciembre de 2014, para poder expresar su preferencia por un programa plurilingüe u otro. La consulta se realizará de forma telemática a través de la siguiente web:
https://opina.edu.gva.es/>.
El usuario y la contraseña de acceso podrán solicitarlos antes del día 19 de diciembre en el centro docente público de educación infantil y primaria donde se encuentre matriculado su hijo/a. Para ello, habrán de presentar en el centro el modelo de solicitud de acceso a la web de la consulta, disponible en: http://www.cece.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm›. Para solicitar estos datos, El día 15 de diciembre de 2014, la dirección del centro publicará en los tablones de anuncios del centro el censo provisional de representantes legales del alumnado matriculado en el centro para su consulta, y para que las personas interesadas puedan efectuar reclamaciones a dicho censo en las 48 horas siguientes a su publicación. Una vez concluido el plazo de reclamaciones, el día 18 de diciembre de 2014, la dirección del centro publicará en los tablones de anuncios el censo definitivo de representantes legales del alumnado matriculado.
El texto completo de la resolución se puede consultar en: https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada